Примерна страница

Книга за произхода на Исус Помазания, синът на Давид, синът на Авраам. Авраам роди Исаак, а Исаак роди Яков, а Яков роди Юда и братята му, А Юда роди Фарес и Зара от Тамар, а Фарес роди Есром, а Есром роди Арам, а Арам роди Аминадав, а Аминадав роди Наасон, а Наасон роди Салмон, а Салмон роди Вооз от Рахав, а Вооз роди Овид от Рут, а Овид роди Йесей, а Йесей роди цар Давид, а цар Давид роди Соломон от уриевата жена, а Соломон роди Ровоам, а Ровоам роди Авиа, а Авиа роди Аса, а Аса роди Йосафат, а Йосафат роди Йорам, а Йорам роди Озиас, а Озиас роди Йоатам, а Йоатам роди Ахаз, а Ахаз роди Езекия, а Езекия роди Манасия, а Манасия роди Амон, а Амон роди Йосия, а Йосия роди Йехония и братята му около преселването във Вавилон, а след преселването във Вавилон Йехония роди Салатиил, а Салатиил роди Зоровавел, а Зоровавел роди Авиуд, а Авиуд роди Алиаким, а Елиаким роди Азор, а Азор роди Садок, а Садок роди Ахим, а Ахим роди Елиуд, а Елиуд роди Елеазар, а Елеазар роди Матан, а Матан роди Яков, а Яков роди Йосиф, мъжа на Мария, от която се роди Исус наричан помазаният. И така всички родове от Авраам до Давид — четиринадесет рода, и от Давид до преселването във Вавилон — четиринадесет рода, и от преселването във Вавилон до помазания — четиринадесет рода. А раждането на Исус помазания беше така, защото като беше сгодена майка му Мария за Йосиф, преди те да бяха се събрали, се откри че е бременна от святия дух. А Йосиф мъжът ѝ, понеже беше справедлив и не искаше да я прави публичен пример, реши да я напусне тайно. 20 А докато обмисляше тези неща ето, вестител от господаря му се яви насън и казваше: „Йосифе, сине на Давид, не се бой да вземеш жена си Мариам, защото заченатото в нея е от святия дух, а ще роди син, и ще наречеш името му Исус, защото той ще спаси народа си от греховете му“. А всичко това стана, за да бъде изпълнено казаното от господаря чрез пророка, който казва: Ето девица ще забременее и ще роди син и ще нарекат името му Емануил, което се превежда „богът с нас“. А като стана Йосиф от сън, направи както му нареди вестителят на господаря и взе жена си, и не я познаваше, докато не роди своя първороден син, и нарече името му Исус. А когато се роди Исус във Витлеем в Юдея в дните на цар Ирод, ето магове от изток дойдоха в Ерусалим и казваха: „Къде родилият се цар на юдеите, защото видяхме звездата му на изток и дойдхохме да му се поклоним?“